جمعه 1397/04/29
معرفی پرسنل

 

رئیس سازمان چاپ و انتشارات

 
 • نام :مصطفی قاسمی

 • تلفن :2-56547191
 • پست الکترونیکی: iau_printing@yahoo.com

 

 مدیر کل سازمان چاپ و فنی

 
 • نام :حسین غلامرضازاده

 • تلفن :2-56547191
 • پست الکترونیکی: iau_printing@yahoo.com

 

 معاون اجرایی مدیرکل

 
 • نام :

 • تلفن : 56547191 -56547192
 • پست الکترونیکی:

 

مسوول امور دفتری

 
 • نام :

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

 رئیس اداری و مالی

 
 • نام : 
 • تلفن : 56547191- 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

 رئیس چاپخانه ماشین های ورق


 • نام : رضا پورعابدینی اقدم
 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: iau.pourabedini@yahoo.com

 

 رئیس اداره نشر

 
 • نام : 
 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

کارشناس مسوول تولید پژوهشنامه


 • نام : علیرضا ذاکرحسین
 • تلفن : 66348021 - 66348022
 • پست الکترونیکی

 

مسوول شیفت رول


 • نام : منوچهر طاهری
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی: iau.manuchhr@yahoo.com

 

مسوول فنی


 • نام : محسن فردی
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی: iau.fardi@yahoo.com

 

مسوول کنترل کیفیت

 
 • نام :
 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

مسوول مالی

 
 • نام : ناصر پاشاپور
 • تلفن : 66348021 - 66348022
 • پست الکترونیکی: n_pashapour@yahoo.com

 

 کارشناس برق


 • نام : آرش خدمتگذار دیلمانی

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: arash.eli88@yahoo.com

 

 کارشناس برق


 • نام : سجاد قدیمی

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: Electrician.pu@gmail.com

 

 کارشناس مکانیک


 • نام : احد حسین زاده

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

 کارشناس مکانیک


 • نام : احمد احمدی

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

کارشناس سفارشات  و خدمات ماشینی


 • نام : بابک احمدیان
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی:  babak.ahmadian@yahoo.com

 

کاردان امور نشر


 • نام : علیرضا ملکی
 • تلفن : 66348022 - 66348021
 • پست الکترونیکی: h.maleki2010@gmail.com

 

متصدی امور دفتری و بایگانی


 • نام : صفرعلی خالقی
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی: iau.khaleghi@yahoo.com

 

کارپرداز

 
 • نام : رسول زارع حقیقی
 • تلفن : 66348021 - 66348022
 • پست الکترونیکی:

 

انباردار

 
 • نام : حسین مهدیزاده
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی:

 

انباردار کتب فروشگاه

 
 • نام : علیرضا حسینی کیاسرائی
 • تلفن : 66348021 - 66348022
 • پست الکترونیکی: iau.hossini@yahoo.com

 

حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.