12/09/2013 01:32:19 ب.ظ
  اکوفیزیولوژی گیاهی ( جلد اول )
  اکوفیزیولوژی گیاهی ( جلد اول )

اکوفیزیولوژی بررسی رشد ، نمو، تولید مثل و پراکنش جغرافیایی گیاهان و برهم کنش آنها با عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی محیط می باشد. این کتاب در دو جلد مکانیسم های اکوفیزیولوژیکی گیاهان را در سطح فیزیولوژی ، بیوشیمیایی و بیولوژی مولکولی بررسی می کند. فصل اول جلد نخست این کتاب ، مقدمه ای در مورد رشد و نمو گیاهان و پاسخ آنها در ارتباط با تنش های محیطی است و در سه فصل دیگر عوامل موثر در رشد و نمو شامل مواد معدنی ، آب و نقش های مهم آن و عامل دما در رابطه با فرآیندهای گیاهی شرح داده شده است.

نویسنده:مه لقا قربانلی - بهاره الهوردی ممقانی

مترجم:

تعداد صفحه:329

قیمت:75000

تاریخ نشر:1389

ناشر:دانشگاه آزاد گرگان

شابک: 4-0439-10-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:دانشگاه آزاد گرگان

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.